Gemeente Middelburg, Middelburg

Huisvuilcontainers

Projecten

In het najaar van 2008 werden in het centrum van Middelburg een 70-tal ondergrondse huisvuilcontainers aangelegd. De werken waren door hun beperkte omvang vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Gezien de relatief dichte ruimtelijke spreiding en de grote informatiewaarde die deze ‘kijkgaatjes’ met zich meebrachten, werden tijdens de graafwerkzaamheden waarnemingen verricht door de Walcherse Archeologische Dienst. Dit gebeurde aan de hand van foto’s en beschrijving van de profielen. Om logistieke en veiligheidsredenen konden tijdens het ontgraven helaas geen vondsten worden verzameld. Uit meldingen van amateurarcheologen die de uitgegraven grond in het depot onderzocht hebben, is wel één en ander bekend.

Nagenoeg twee derde van de containers kon bekeken worden, waardoor de bodemstratigrafie voor nagenoeg de volledige historische stadskern kon worden aangescherpt. Bovendien boden de werken een ideale testcase voor het toetsen van het beschikbare historische kaartmateriaal aan de archeologische realiteit. De betrouwbaarheid van de kaarten bleek vaak zeer degelijk te zijn. Voornamelijk de kaarten van Jacob van Deventer (ca. 1550) en deze van Cornelis Goliat (ca. 1657) gaven een zeer goede benadering van de reële historische situatie. Zo werd de Middeleeuwse stadsmuur op meerdere plaatsen precies teruggevonden op de door van Deventer opgetekende locatie en hetzelfde gold voor ondermeer bruggehoofden, poorten en binnentuinen op de kaart van Goliat. Daarnaast konden op enkele plaatsen niveaus van de vroeg-middeleeuwse ringwalburg worden gedocumenteerd.

 

De bevindingen zijn verwerkt in een Walchers Archeologisch Rapport als hulpmiddel voor toekomstig archeologisch vooronderzoek in de Middelburgse binnenstad.